Громадська організація „Раївський місцевий фонд розвитку „Відродженняˮ
опубліковано 30 серпня 2019 року о 19:48

Річний змістовний звіт Громадської організаціії „Раївський місцевий фонд розвитку „Відродженняˮ за попередній календарний рік


Громадська організаціяРаївський місцевий фонд розвитку „Відродженняˮ зареєстрована в 2011 році. Громадська організація є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

Головною метою (цілями) Організації є задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів членів Організації, мешканців Раївської сільської територіальної громади та інших осіб, сприяння у здійсненні та захисті прав і свобод, співробітництво і партнерство, в тому числі міжнародне, шляхом ефективної реалізації місцевих ініціатив.

Основними напрямами діяльності Організації є:

1. сприяння впровадженню впливу на процеси розвитку громади шляхом залучення широкого кола громадян для покращення соціально - побутових, культурних, духовних та інших потреб громадян, покращення стану навколишнього середовища, туристичної інфраструктури, створення сприятливих умов для підвищення рівня соціально - економічного розвитку сільської територіальної громади, ефективного використання внутрішнього потенціалу місцевої громади, розвитку, впровадження та захисту здобутків членів громади;

2. сприяння покращенню благоустрою, проведенню ефективних та комплексних заходів, спрямованих на належне утримання та вдосконалення територій, їх очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів;

3. взаємодія з органами місцевої влади у питаннях енергозбереження, екології, створення безбар’єрного середовища як необхідної умови життя та сталого розвитку;

4. участь у процесі покращення умов розвитку галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження та енергоефективності;

5. поширення знань про правильне поводження з твердити побутовими відходами серед громади, сприяння в розробці та реалізації проектів та програм, націлених на впровадження відповідної інфраструктури для правильної утилізації сміття;

6. сприяння підвищенню якості послуг, що надаються у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження та енергоефективності;

7. надання консультативно-методичної допомоги ініціативним групам у підготовці документів для створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

8. сприяння фізичним та юридичним особам в якісному та ефективному управлінні житловим фондом та іншими об’єктами нерухомості;

9. сприяння підвищенню відповідальності власників житла за прийняття рішень щодо управління їх багатоквартирними будинками та спільним майном;

10. участь у розробці та реалізації соціально спрямованих програм, проектів, заходів, акцій, спільно з іншими об'єднаннями громадян, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, установами, підприємствами і організаціями всіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до статутних цілей і завдань Організації;

11. сприяння розвитку гуманітарно-соціальної сфери на місцевому рівні (освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, відпочинку, дозвілля, охорони здоров’я, соціального захисту, громадського та територіального самоврядування тощо) шляхом реалізації суспільно значущих проектів;

12. сприяння підвищенню суспільної активності серед населення, активізація участі громади у процесах, пов’язаних із її розвитком;

13. участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей, сприяння самореалізації, сприяння всебічному розвитку громади;

14. сприяння поліпшенню якості життя мешканців громади через соціальне партнерство, залучення громадян до благоустрою, модернізації та розвитку території громади;

15. сприяння згуртованості та командній роботі для досягнення суспільно значущих результатів;

16. сприяння у вільному розвитку та освіті молоді і підтримка молодих людей в розробці та здійсненні прогресивних, інноваційних ідей в усіх галузях людської діяльності;

17. сприяння реалізації державної та місцевої державної молодіжної політики;

18. надання пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді громади;

19. створення умов для реалізації молоддю свого потенціалу, здібностей і талантів, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

20. сприяння формуванню особистості шляхом розвитку молодіжних ініціатив, правового та екологічного виховання;

21. сприяння та всебічна підтримка в межах своїх можливостей закладів освіти (навчальних закладів); сприяння патріотичному вихованню, реалізації творчого, політичного, організаційного, інтелектуального та іншого потенціалу української молоді;

22. сприяння розробці і впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення доступу до освіти;

23. популяризація здорового та спортивного способу життя;

24. підтримка акцій милосердя та створення для цього спеціальних фондів;

25. об’єднання зусиль громади, державних комерційних і некомерційних організацій у сфері культури та туризму;

26. участь в розробці та впровадженні місцевих програм розвитку культури і туризму;

27. сприяння розвитку туристичної інфраструктури, в тому числі на території сільської місцевості;

28. популяризація туристично-привабливої культурно-історичної спадщини громади;

29. сприяння підвищенню соціального статусу жінки, подоланню дискримінації жінок, вихованню жінок – державних та громадських лідерів, сприяння духовному розвитку жіночого соціуму, гендерній рівності;

30. сприяння у проведенні загальних зборів громадян за місцем проживання, поданні місцевих ініціатив, збору підписів на підтримку електронних петицій, проведенні громадських слухань, та інших форм участі громадян у провадженні влади, відповідно до законодавства та вимог місцевих нормативно-правових актів з цих питань;

31. співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо питань, пов'язаних з реалізацією мети Організації, передбаченої цим Статутом;

32. залучення на добровільних засадах матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприємств і фізичних осіб України та іноземних країн для реалізації мети Організації, передбаченої цим Статутом;

33. участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

34. участь у спілках та інших об'єднаннях, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню Статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

35. здійснення заходів по залученню ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;.

36. здійснення інших прав та вчинення дії в межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

          У 2012 році громадська організація спільно з Синельниківською районною радою, відділом культури та туризму Синельниівської райдержадміністрації  реалізовували проект „Інноваційний підхід в системі бібліотечного обслуговування сільського населенняˮ, метою якого було впровадження комп’ютерних і комунікаційних технологій в сільській бібліотеці, підвищення рівня інформаційної культури і комп’ютерної грамотності сільського населення старшого віку, співробітників бібліотек, систематична робота зі збирання й збереження краєзнавчої інформації, інформаційного забезпечення краєзнавства, організації обслуговування користувачів на основі нових інформаційних технологій. Грантодавцем проекту став Фонд розвитку місцевого самоврядування.Внесок нашої громадської організації - 10,0 тис. грн, від грантодавця ми отримали 35,0 тис. грн (здійснено поточний ремонт приміщень бібліотеки, встановлено грати, придбано комп'ютерну та оргтехніку, підключено інтернет, працівники бібліотеки пройшли навчання роботи на комп'ютері). Проектом охоплено близько 1000 мешканців сільської місцевості.

У 2014-2015 роках організація успішно прийняла участь у Швейцарсько-українському проекті DESPRO із впровадження децентралізованої моделі сільського водопостачання „Вода, що наповнює життя! Будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с. Веселе Раївської сільської радиˮ, результатом якого стало забезпечення сталого і якісного водопостачання сільського населення.

Загальна вартість проекту склала 1500 000,0 грн, з яких сума, що отримана від DESPRO - 250 000,0 грн (17%), фінансовий внесок з боку ГО „Відродженняˮ - 850 000,0 грн (56%).

В ході завершення будівництва водогону протяжністю 9,083 км. у с. Веселому водою забезпечено 345 приватних садиб, в яких проживає близько 850 мешканців різного віку.

Наприкінці 2018 року ГО „Відродженняˮ стала переможцем  в грантовій програмі, що реалізуються за підтримки Програми „U-LEAD з Європоюˮ та „Кластеру сталого економічного розвитку GIZ Українаˮ з проектом  „Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівніˮ .

 Проектом передбачено навчання фахівців ОТГ управлінню твердими побутовими відходами та надання підтримки у розробці планів заходів щодо управління і сприяння міжмуніципальному співробітництву у цій сфері. Тож раївців з семінаром відвідали експерти-екологи. Представники Дніпропетровської торгово-промислової палати – заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів ОДА Олена Мальцева та завідуючий кафедрою екології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Григорій Шматков, які поділилися досвідом та ідеологією сталого споживання та поводження з відходами, надали агітаційні матеріали для інформування населення громади.
За результатами проекту ми плануємо розробити план дій поводження зі сміттям. Цей документ стане ключовим у подальшому розвитку сфери поводження з відходами на території громади. Заплановано поступово відмовитись від складування відходів на територіях несанкціонованих сміттєзвалищ неподалік сіл або посадок та перехід до роздільного збирання, перероблення сміття і втілення інших не шкідливих для екології ініціатив. Отриманий грант на суму майже 270 тисяч гривень дозволить провести якісні дослідження морфологічного складу відходів, об’єму їх накопичення, розробити детальну схему санітарної очистки всіх населених пунктів та провести інформаційну кампанію для населення.


Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2012 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2013 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2014 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2015 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2016 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2017 рік).doc

Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (2018 рік).doc

Статут організації.pdf


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux